Locatie
Bunschoten
Programma
479 grondgebonden woningen, 180 appartementen
Team
Edo Geesink, Hugo Liedenbaum, Ferdi Schu00f6nberger, Richard van Wees, Thiemo Kaaf, Pim Rutgers, Renu00e9 Merison
Opdrachtgever
De Bunte Vastgoed
Status
Eiland 1 en 2 gerealiseerd, eiland 3 in aanbouw

Aan de hand van diverse beleidskaders, zoals het streekplan, de toekomstvisie Bunschoten, het bestemmingsplan en het masterplan is ons bureau sinds 2007 als ontwerper betrokken bij de realisatie van 479 woningen en 180 appartementen op de eerste drie eilanden. Voor elk eiland hebben we een ontwerpvisie geschreven waarin de uitgangspunten uit het masterplan en het beeldkwaliteitplan zijn vertaald naar de beoogde sfeer en architectuur. Die zijn vervolgens vastgelegd in een aantal ontwerpuitgangspunten voor het desbetreffende eiland.

In de gemeente Bunschoten-Spakenburg wordt aan de oostzijde van het dorp de nieuwe wijk Rengerswetering gerealiseerd met als thema ‘Waterrijck Wonen’. Voor de nieuwe uitbreiding is het landschap als belangrijkste inspiratiebron gekozen.  Het veenweidegebied kenmerkt zich door openheid en lange waterlijnen. Dat heeft er toe geleid dat de hoofdrichting van de verkaveling is vastgelegd in oostwest lopende lijnen. Tussen die lijnen ligt tussen de Smeerweg en de Nijkerkerweg een zevental eilanden. Zes van deze eilanden zijn bedoeld voor woningen, voor het zevende eiland staan voorzieningen, woningen en groenvoorzieningen op het programma.  De eerste fase betreft de ontwikkeling van de drie meest zuidelijke eilanden.

De eerste drie eilanden

Op stedenbouwkundig niveau zijn er beeldbepalende verschillen tussen de drie eilanden. Op het eerste eiland is er een gebogen wegstructuur met enkele dwarswegen. De zichtlijnen zijn kort en er is een front naar de Nijkerkerweg. Het tweede eiland wordt gekenmerkt door lange rechte lanen in de lengterichting van het eiland met lange zichtlijnen als gevolg. Aan de watergangen die dit eiland van west naar oost flankeren liggen op dit eiland louter achtertuinen. Het derde eiland tenslotte heeft weer korte zichtlijnen door een geknikte wegstructuur. Dwars over alle eilanden loopt een doorgaande fietsroute, die iets verhoogd wordt aangelegd en die geflankeerd wordt door knotwilgen.

Deze fietsroute passeert een aantal centrale groene ruimte, die op elk eiland een verschillende vorm en karakter hebben: een langgerekte groene laan op het eerste eiland, een rechthoekig speelveld op het tweede eiland en een wigvormige ruimte op het derde eiland, als inleiding naar het park op het nog te ontwikkelen vierde eiland. De eilanden hebben gemeen dat ze aan de oostzijde blijvend uitzicht bieden richting Nijkerk. Inmiddels is de realisatie van het eerste en tweede eiland zo goed als afgerond en is die van het derde eiland in de laatste fase beland.

 

Beeldkwaliteit

Als inspiratiebron voor het ontwerpen van de woningen is het zogenaamde ‘Bunschoter Palet’ samengesteld, een verzameling van beelden waarop diverse gebouwen in Bunschoten-Spakenburg te zien zijn. Geen unieke beelden, maar wel voor het dorp kenmerkende beelden. Uit dit palet zijn telkens kenmerkende elementen gekozen die soms letterlijk, soms minder letterlijk zijn meegenomen in de architectuur van de woningen. Voorbeeld daarvan is de diversiteit aan kopgevels die in de wijk is terug te vinden en waaruit een ontwikkeling van eiland naar eiland afleesbaar is.

“Eenvoudige details en toepassen van degelijke materialen, waarbij het verouderen geen afbreuk doet aan de architectuur. Het doel is om te komen tot een eigentijdse dorpse bebouwing.”

Wij hebben een architectuur voorgestaan die niet verwijst naar een bepaalde tijd en die ook niet een modieuze stijl volgt. Eenvoudige en heldere architectuur zonder overdaad. Eenvoudige details en toepassen van degelijke materialen, waarbij het verouderen geen afbreuk doet aan de architectuur. Doel is te komen tot een eigentijdse dorpse bebouwing. Langs de randen van de wijk tenslotte hebben we verschillende appartementen­gebouwen ontworpen. Die gebouwen hebben we allemaal een industriële uitstraling gegeven, als waren het ooit pakhuizen of fabrieken. Een verwijzing naar het bedrijvige karakter van het dorp Bunschoten-Spakenburg. Deze gebouwen vormen de ruggengraat van de wijk Rengerswetering.